Forrige år Indbydelse Sejladsbestemmelser Banekort Deltagerliste   Til Dato

Køge Bugt Kredsens
Sejladsbestemmelser for Aftenmatch 2016

Der sejles efter  ISAF’s kapsejladsregler 2013-2016, samt SkSF`s og DS`s forskrifter. Endvidere gælder nærværende sejladsbestemmelser, samt meddelelser som tillige opslås på tavler i de deltagende klubber eller kredsens webside www.kapsejl.dk, senest 2 timer før sejladsen.

Deltagere

Sejladserne er åbne for både indmålt efter DH og for standardklassebåde.

Løbsinddeling

Deltagerne forsøges inddelt i indtil 13 løb, fordelt på 3 starter. Standardklassebåde med 5 eller flere deltagere får eget løb.Der tilstræbes spilerløse løb.

Sejladser

Der sejles en serie med 17 sejladser op-/nedbaner (Banesystem R + ekstra lænseben).

Banemærker

Banemærkerne udgøres af oppustelige orange eller gule cylindre. Afvisermærket udgøres af en stage med rødt eller orange flag. På baneskitsen er mærkerne vist som: Topmærke for både i 3. start (ved signalflag ’T’) = [1], Afvisermærke for mærke [1] (ved signalflag T) = [2], Topmærke = [3], Afvisermærke = [4], Gatemærker = [5a] og [5b].

Baner

Op-/Ned bane udlagt (bagbord bane) med variabel banelængde, dog min. 0,5 sm. Der kan udlægges et ekstra topmærke og afvisermærke, som både i 3. start skal runde. I så fald signaleres signalflag ’T’. Skilt med [1], [2] eller [3] signaleres fra dommer-båden og angiver det antal gange banen skal omsejles. Signalflag ’T’ og skilt [1], [2] eller [3] vises senest ved varselssignalet for første start.

Startlinie

Startlinie mellem orange flag på stage og orange flag på dommerbåd. Begrænsningsmærke kan være udlagt.

Mållinie

Mållinie mellem orange flag på stage og orange flag på målbåd.

Startprocedure

1.Start  Varselssignal 1. Start. Baneflag og signal flag 1 vises 5 min. før start.
Klarsignal 1. Start. P vises 4 min. før start.
P nedhales 1 min. før 1. Start
Start for 1. Start Signalflag 1 nedhales

2. Start  Varselssignal 2. Start signalflag 2 vises 5 min. før start.Varselssignal sættes samtidig med startsignal for 1. Start
Klarsignal 2. start P vises 4 min. før 2. Start.
P nedhales 1 min. før 2. Start
Start for 2. Start Signalflag 2 nedhales

3.Start  Varselssignal 3. Start signalflag 3 vises 5 min. før start. Varselssignal sættes samtidig med startsignal for 2. Start
Klarsignal 3. Start P vises 4 min. før 3. Start.
P nedhales 1 min. før 3. Start
Start for 3. Start Signalflag 3 nedhales
.
Afslutning for start Baneflag nedhales 5 min. efter sidste start.

Signalflag ’P’ kan erstattes af signalflag ’I’ eller sort flag med betydningen som beskrevet i regel 30.1 og 30.3.

Skilt med L/ M/ H signaleres fra dommerbåden og angiver hvilket DH mål der sejles efter:
TAUD_
L= Vurderet gennemsnitsvind på 5 m/s og derunder.
TAUD_
M= Vurderet gennemsnitsvind på mellem 4 m/s 8 m/s.
TAUD_
H= Vurderet gennemsnitsvind på 7 m/s og derover.
Kapsejladskomiteen kan ændre TAUD_X under sejladsen og markeres ved målgang. En sådan ændring vil gælde hele sejladsen.
Kapsejladskomiteens valg af sømiletid kan ikke gøres til genstand for anmodning om godtgørelse i henhold til RRS 60.1 (b) og 62.1 (a).

Tidsbegrænsning

2 timer efter sidste start. Ved sæsonens sidste sejlads dog 30 min efter første måltagne båd.

Afkortet bane

Sættes signalflag S på dommerbåden samtidig med varselssignal er banen for den pågældende start afkortet og sidste omgang bortfalder. Afkortning af banen kan i øvrigt signaleres i henhold til kapsejladsreglerne.

Protester

Protester meddeles til målbåd og skal være afleveret skriftligt til bureauet i Vallensbæk Sejlklub eller på info@kapsejl.dk  senest 2 timer efter sejladsens afslutning.Ved sidste sejlads i serien er protesttiden 30 min efter sejladsens afslutning  Indberettede protester vil blive annonceret på kredsens website (www.kapsejl.dk ) på resultatlisten. Resultatlisten vil være den officielle opslagstavle.  Protestkomiteen tilstræber at behandle protester inden den følgende sejlads. Ved seriens sidste sejlads dog umiddelbart efter dennes afslutning.

Pointsystem

Lavpoint-pointsystemet i henhold til Tillæg A 9. 16 sejladser er planlagt, idet point for de 4 dårligste resultater fratrækkes pointsummen. Sejladser, hvor der ikke kan tildeles point, udgår af serien.

Præmier

For hele serien er der præmier for hver 5. tilmeldte båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse for serien finder sted den 20. september 2016 i Vallensbæk Sejlklub , klubhuset 1.sal hurtigst mulig efter protesttidens udløb.